[1]
บุญมี ส., วิภาวิน น. และ รื่นไวย์ น. 2016. การจัดการความรู้ด้านการดูแลและรักษาสุขภาพของหมอชาวบ้าน จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ. 60, 1 (ม.ค. 2016), 33–46.