(1)
วิภาวินน. Editorial. TLA Bulletin 2018, 62, i.