(1)
วิภาวิน น. การอนุรักษ์ข้อมูลในมหาวิทยาลัยและห้องสมุดมหาวิทยาลัย. TLA Bulletin 2018, 57, 37-52.