(1)
ล้ำยอดมรรคผลถ. บทบรรณาธิการ. TLA Bulletin 2018, 61.