(1)
วิภาวิน น. การใช้มาตรฐานสากลประจำเอกสารดิจิทัลในห้องสมุดดิจิทัลและคลังสารสนเทศขององค์กร. TLA Bulletin 2018, 55, 1-20.