(1)
สุจิตป. เสริมสร้างสังคมความรู้เพื่อพัฒนานักศึกษา และเพิ่มพูนผลงานวิชาการของคณาจารย์. TLA Bulletin 2019, 52, 31-39.