(1)
ชินสิญจน์ค.; พระเทพวิสุทธิกวีพ.; งามสนิทส.; รักสัตย์ส. การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย. TLA Bulletin 2019, 52, 45-60.