(1)
วิภาวิน น. การสร้างวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมความรู้ : ความจำเป็นของสังคมไทย. TLA Bulletin 2019, 53, 9-13.