(1)
วิวัฒนานนท์ ส. การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน. TLA Bulletin 2019, 53, 14-24.