(1)
วิภาวินน. Editorial Note. TLA Bulletin 2019, 63, i.