(1)
พรหมวงศ์ ว.; พาลพ่าย พ. การพัฒนาตำราเสียงสรุปเนื้อหาแบบบูรณาการหน่วยเพื่อเป็นสื่อเสริม สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี. TLA Bulletin 2021, 65, 124-136.