(1)
เพิ่มแสงสุวรรณ พ.; เขียวเม่น ก.; เหมือนโพธิ์ ส. การประเมินการให้บริการสารสนเทศ และวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด เพื่อการประกันคุณภาพทางการศึกษา: กรณีศึกษาห้องสมุดสุรศักดิ์ ศรีสุข มหาวิทยาลัยมหิดล. TLA Bulletin 2022, 66, 104-118.