(1)
วีระพงษ์ โ.; วารีสอาด อ.; วรัญญานุไกร ส. การพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดดิจิทัลด้านสารสนเทศยุวกาชาด. TLA Bulletin 2014, 58, 41-54.