(1)
เลิศรัตนเคหกาล ป.; วิภาวิน น.; ศราวณะวงศ์ จ.; นิลวรรณาภา ร. ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จของการจัดการคัมภีร์ใบลานในประเทศไทย. TLA Bulletin 2016, 60, 21-32.