(1)
บุญมี ส.; วิภาวิน น.; รื่นไวย์ น. การจัดการความรู้ด้านการดูแลและรักษาสุขภาพของหมอชาวบ้าน จังหวัดนครศรีธรรมราช. TLA Bulletin 2016, 60, 33-46.