วิภาวินน. (2018). Editorial. TLA Bulletin (Thai Library Association), 62(1), i. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/132602