ฤกษ์พินัยป. (2018). Editorial. TLA Bulletin (Thai Library Association), 58(2). Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/145793