อารยะเจริญชัยอ. (2018). The library’s marketing and public relations. TLA Bulletin (Thai Library Association), 59(1), 24-34. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/146033