ล้ำยอดมรรคผลถ. (2018). บทบรรณาธิการ. วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ, 60(2). ืบค้น จาก https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/146868