วิมลสิทธิชัยน. (2019). School Library Makerspaces: Learning Resources for Developing 21st Century Skills. TLA Bulletin (Thai Library Association), 63(1), 1-29. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/152441