สุจิตป. (2019). เสริมสร้างสังคมความรู้เพื่อพัฒนานักศึกษา และเพิ่มพูนผลงานวิชาการของคณาจารย์. TLA Bulletin (Thai Library Association), 52(2), 31-39. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/171275