ชินสิญจน์ค., พระเทพวิสุทธิกวีพ., งามสนิทส., & รักสัตย์ส. (2019). การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย. TLA Bulletin (Thai Library Association), 52(2), 45-60. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/171277