โคทส์ป., วิภาวินน., ชูตินันท์ส., & รพีพิศาลโ. (2019). The Development of Thailand Tourism Information Services Model. TLA Bulletin (Thai Library Association), 63(1), 109-132. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/194099