วิภาวินน. (2019). Editorial Note. TLA Bulletin (Thai Library Association), 63(1), i. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/195710