พนอพัฒนาชัยน., & รื่นไวย์น. (2020). Challenges Librarians and Informationists are Facing. TLA Bulletin (Thai Library Association), 63(2), 94-117. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/233930