สุเมตติกุลป., & ไชยยะส. (1). Technology and Learning Media in Leading Museums in Asia. TLA Bulletin (Thai Library Association), 60(1), 57-80. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/98330