วิภาวิน น. การอนุรักษ์ข้อมูลในมหาวิทยาลัยและห้องสมุดมหาวิทยาลัย. วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ, Bangkok, Thailand, v. 57, n. 2, p. 37–52, 2018. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/134524. Acesso em: 2 ธ.ค. 2022.