ฤกษ์พินัย ป. บทบรรณาธิการ. วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ, Bangkok, Thailand, v. 58, n. 2, 2018. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/145793. Acesso em: 28 พ.ค. 2022.