ล้ำยอดมรรคผลถ. บทบรรณาธิการ. วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ, v. 61, n. 1, 21 ก.ย. 2018.