ล้ำยอดมรรคผลถ. บทบรรณาธิการ. วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ, v. 60, n. 2, 23 ก.ย. 2018.