วิภาวิน น. การใช้มาตรฐานสากลประจำเอกสารดิจิทัลในห้องสมุดดิจิทัลและคลังสารสนเทศขององค์กร. วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ, Bangkok, Thailand, v. 55, n. 2, p. 1–20, 2018. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/159955. Acesso em: 30 ม.ค. 2023.