สุจิตป. เสริมสร้างสังคมความรู้เพื่อพัฒนานักศึกษา และเพิ่มพูนผลงานวิชาการของคณาจารย์. TLA Bulletin (Thai Library Association), v. 52, n. 2, p. 31-39, 21 Feb. 2019.