ชินสิญจน์ค.; พระเทพวิสุทธิกวีพ.; งามสนิทส.; รักสัตย์ส. การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย. TLA Bulletin (Thai Library Association), v. 52, n. 2, p. 45-60, 21 Feb. 2019.