วิภาวิน น. การสร้างวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมความรู้ : ความจำเป็นของสังคมไทย. วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ, Bangkok, Thailand, v. 53, n. 2-special, p. 9–13, 2019. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/171422. Acesso em: 25 ก.ย. 2022.