วิวัฒนานนท์ ส. การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน. วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ, Bangkok, Thailand, v. 53, n. 2-special, p. 14–24, 2019. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/171423. Acesso em: 27 พ.ค. 2024.