พรหมวงศ์ ว.; พาลพ่าย พ. การพัฒนาตำราเสียงสรุปเนื้อหาแบบบูรณาการหน่วยเพื่อเป็นสื่อเสริม สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี. วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ, Bangkok, Thailand, v. 65, n. 2, p. 124–136, 2021. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/251628. Acesso em: 2 ต.ค. 2022.