ปลื้มสำราญกิจ ป. . บทบรรณาธิการ. วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ, Bangkok, Thailand, v. 65, n. 2, p. i, 2021. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/253366. Acesso em: 27 พ.ค. 2024.