เพิ่มแสงสุวรรณ พ.; เขียวเม่น ก.; เหมือนโพธิ์ ส. การประเมินการให้บริการสารสนเทศ และวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด เพื่อการประกันคุณภาพทางการศึกษา: กรณีศึกษาห้องสมุดสุรศักดิ์ ศรีสุข มหาวิทยาลัยมหิดล. วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ, Bangkok, Thailand, v. 66, n. 1, p. 104–118, 2022. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/255954. Acesso em: 29 ม.ค. 2023.