ปลื้มสำราญกิจ ป. Web Accessibility for Developers: Essential Skills for Web Developers. วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ, Bangkok, Thailand, v. 66, n. 1, p. 119–120, 2022. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/256743. Acesso em: 30 ม.ค. 2023.