วีระพงษ์ โ.; วารีสอาด อ.; วรัญญานุไกร ส. การพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดดิจิทัลด้านสารสนเทศยุวกาชาด. วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ, Bangkok, Thailand, v. 58, n. 1, p. 41–54, 2014. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/98312. Acesso em: 1 ต.ค. 2022.