เลิศรัตนเคหกาล ป.; วิภาวิน น.; ศราวณะวงศ์ จ.; นิลวรรณาภา ร. ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จของการจัดการคัมภีร์ใบลานในประเทศไทย. วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ, Bangkok, Thailand, v. 60, n. 1, p. 21–32, 2016. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/98326. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.