บุญมี ส.; วิภาวิน น.; รื่นไวย์ น. การจัดการความรู้ด้านการดูแลและรักษาสุขภาพของหมอชาวบ้าน จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ, Bangkok, Thailand, v. 60, n. 1, p. 33–46, 2016. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/98328. Acesso em: 30 ม.ค. 2023.