วิภาวินน้ำทิพย์. 2018. “Editorial”. TLA Bulletin (Thai Library Association) 62 (1), i. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/132602.