ฤกษ์พินัยปรียาพร. 2018. “Editorial”. TLA Bulletin (Thai Library Association) 58 (2). https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/145793.