ฤกษ์พินัย ปรียาพร. 2018. “บทบรรณาธิการ”. วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 58 (2). Bangkok, Thailand. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/145793.