ล้ำยอดมรรคผลถนอมวงศ์. 2018. “บทบรรณาธิการ”. วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 60 (2). Bangkok, Thailand. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/146868.