วิมลสิทธิชัยนิโลบล. 2019. “School Library Makerspaces: Learning Resources for Developing 21st Century Skills”. TLA Bulletin (Thai Library Association) 63 (1), 1-29. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/152441.