วิภาวิน น้ำทิพย์. 2018. “การใช้มาตรฐานสากลประจำเอกสารดิจิทัลในห้องสมุดดิจิทัลและคลังสารสนเทศขององค์กร”. วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 55 (2). Bangkok, Thailand:1-20. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/159955.