สุจิตปิยะนุช. 2019. “เสริมสร้างสังคมความรู้เพื่อพัฒนานักศึกษา และเพิ่มพูนผลงานวิชาการของคณาจารย์”. TLA Bulletin (Thai Library Association) 52 (2), 31-39. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/171275.