ชินสิญจน์คงชิต, พระเทพวิสุทธิกวีพระเทพวิสุทธิกวี, งามสนิทสมาน, and รักสัตย์สุวิญ. 2019. “การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย”. TLA Bulletin (Thai Library Association) 52 (2), 45-60. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/171277.